Kaj vse je treba preveriti, preden pričnemo z obračunom?

Konec marca je treba oddati bilance.

 

Popis sredstev in obveznosti morajo opraviti vsi poslovni subjekti, ki sestavljajo „bilance“.

Predmet inventur oz. popisa niso le zaloge in osnovna sredstva, preveriti moramo tudi usklajenost stanj terjatev in obveznosti.

V ta namen včasih že pred zaključkom poslovnega leta (npr. 31. 10., lahko pa tudi kasneje, 31. 12.) sestavljamo obrazce IOP (izpis odprtih postavk), ki predstavljajo pregled neplačanih računov in jih posredujemo v potrditev svojim poslovnim partnerjem.

Iz naročenega registra OS, dobite seznam v pregled in potrditev.

Od vas pa pričakujemo popis zalog, materiala, trgovskega blaga,… do konca jan 24, skladen z inventurnim elaboratom in podpisan.

 

Pravočasni izpis obrazcev IOP

Za preverjanje usklajenosti med knjigovodskimi evidencami ter dejanskim stanjem sredstev in obveznosti v bilanci stanja, je v podjetju potrebno opraviti popis sredstev in obveznosti.

Popis morajo opraviti vsi poslovni subjekti, ki sestavljajo računovodske izkaze (zakonska podlaga 54. člen ZGD-1 in SRS).

Najmanj enkrat letno ga opravimo (na koncu ali čim bližje koncu poslovnega leta) in tako knjižno stanje uskladimo z dejanskim. Torej dejansko z računovodskim stanjem.

 

Popis in odpis terjatev

S popisom terjatev ugotavljamo znesek terjatev in datum zapadlosti. Pri tem lahko ugotovimo, da je terjatev zastarala (upoštevamo 3- letni zastaralni rok terjatev iz gospodarskih pogodb) in v takem primeru jo mora upnik odpisati.

Pri terjatvah, za katere dvomimo v njihovo poplačilo (pa še niso zastarale), oblikujemo popravke vrednosti terjatev v znesku, za katerega domnevamo, da ne bo poravnan.

Pri popisu obveznosti kot dolžniki preverjamo zneske in datume zapadlosti naših obveznosti. Pri tem lahko ugotovimo, da je obveznost zastarala.

Take obveznosti nismo dolžni poravnati, zato jo lahko odpišemo (v dobro prevrednotovalnih poslovnih prihodkov).

 

Upoštevanje vseh plač

Preverimo, ali imamo v glavni knjigi zajetih vseh 12 obračunov plač in obračun regresa.

Hkrati tudi v e-Davkih preverimo obračunano dohodnino z izpisi organizacije po posameznem prejemniku dohodka.

Primerjamo rekapitulacijo plač za mesec december z izkazanimi obveznostmi za izplačilo plač v glavni knjigi.

 

Knjiženje vseh prejetih računov

Mesečne prejete račune (elektrika, telefon, ogrevanje,…) preverimo, ali so knjiženi za vseh 12 mesecev, ne glede na datum izstavitve računa (upoštevanje nastanka poslovnega dogodka).

Primer: V januarju prejeti račun za električno energijo, ki se nanaša na december, mora biti zajet že v obračunskem obdobju meseca decembra.

 

Enako velja tudi za izstavljene račune

Če je bila storitev opravljena ali blago prodano v mesecu decembru, mora biti prihodek evidentiran v decembru (čeprav je bil morda račun izstavljen šele v začetku januarja ali celo pozneje).

To je osnova, da lahko začnemo s pripravo bruto bilance in pregledom le te.